Oznámení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie

Verze 3.0

PART A: JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Ve společnosti Franklin Templeton dbáme o ochranu Vašich osobních údajů a vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte, když s námi sdílíte Vaše osobní údaje.

Proto bychom Vás chtěli informovat, jakým způsobem zacházíme s osobními údaji, které nám poskytujete, nebo které nám byly poskytnuty třetí stranou. Cílem tohoto Oznámení je vysvětlit Vám – jako Subjektu údajů – jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a proč a jak je jako správce údajů zpracováváme. Legislativa ochrany osobních údajů se změnila 25. května 2018 v souvislosti se zavedením EU GDPR (General Data Protection Regulation, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Toto Oznámení stanovuje Vaše práva týkající se tohoto nařízení EU.

Čas od času můžeme toto Oznámení aktualizovat a jakákoli nová verze bude zveřejněna na našich webových stránkách. Doporučujeme Vám ho pravidelně sledovat, abyste vždy měli k dispozici aktuální informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů. Naše závazky vůči Vám v oblasti ochrany osobních údajů:

  • Budeme s Vašimi údaji nakládat bezpečně a důvěrně
  • Zajistíme, abyste mohli uplatňovat Vaše práva
  • Budeme vést naše zaměstnance k řádnému spravování Vašich osobních údajů

Čích osobních údajů se toto Oznámení týká?

Toto Oznámení popisuje naše postupy, používáme-li:

 1. Osobní údaje jednotlivců sídlících v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo jednotlivců mimo EHP, kterým společnosti naší skupiny nabízejí naše služby, například jednotlivců, kteří investovali do příslušného Fondu společnosti Franklin Templeton (společnosti skupiny i Fondy jsou uvedeny v Příloze 1 tohoto Oznámení) nebo jsou vlastníky účtu;
 2. Osobní údaje našich externích ředitelů sídlících v EHP nebo jmenovaných do Fondů nabízených společností Franklin Templeton v EHP;
 3. Osobní údaje zákazníků a dodavatelů společností naší skupiny v EHP a pracovníků firem odkazujících klienty na společnosti naší skupiny v EHP; a
 4. Osobní údaje osob sídlících v EHP, které (1) mohou navštívit Naše webové stránky určené pro přístup v EHP („Naše webové stránky“), jak je uvedeno v našem menu pro jednotlivé země nebo na webové stránce samotné, nebo (2) mohou navštívit naše sociální sítě.

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč?

Legislativa ochrany osobních údajů uvádí, že osobní údaje (včetně sdílení těchto údajů s třetími stranami) můžeme používat, pokud k tomu máme náležitý důvod.

Proto musíme mít jeden nebo více z následujících důvodů:

 • Plnit smlouvu, kterou jsme s Vámi uzavřeli;
 • Je-li to naše zákonná povinnost;
 • Je-li to v našem oprávněném zájmu*;
 • Jestliže s tím souhlasíte.

(*) Naším oprávněným zájmem je, máme-li k použití údajů obchodní nebo komerční důvod. Nesmí to však být v rozporu s tím, co je vhodné a nejlepší pro Vás (více informací poskytneme na vyžádání).

Obecně můžeme shromažďovat Vámi poskytnuté nebo prostřednictvím našich třetích stran získané následující osobních údaje:

 • Identifikační údaje, například jméno, pohlaví, věk / datum narození, místo narození, kontaktní údaje včetně adresy (soukromé i pracovní), telefonní číslo (soukromé i pracovní), e-mailovou adresu (soukromou i pracovní);
 • Povolání, pracovní zařazení a pracovní pozici;
 • Podpis;
 • Národnost nebo rodinný stav;
 • Fotografii;
 • Pasové údaje, rodné číslo nebo jiné národní identifikační číslo;
 • Daňové identifikační číslo;
 • Osobní bankovní a finanční informace, například číslo bankovního účtu, výše příjmu a (pro profesionální investory) číslo finanční licence;
 • Informace o transakcích vlastníka účtu nebo investora;
 • Údaje o historii účtu u nás;
 • Finanční informace, například zaplacené poplatky a podrobnosti o bankovním účtu;
 • Číslo finanční licence, číslo obchodníka a jméno obchodníka;/li>
 • Status „politicky exponované osoby“, odsouzení za trestné činy a ve vztahu k investici potenciální zdroj majetku;
 • Číslo obchodníka a jméno obchodníka;
 • Komunikaci zahrnující e-maily, telefonní hovory a dopisy.

Důvody pro zpracování Vašich osobních údajů mohou být v závislosti na Vašem profilu Subjektu údajů různé. Další informace o profilech všech Subjektů údajů naleznete v oddíle 8.

Osobní údaje o uživatelích shromažďujeme také prostřednictvím Našich webových stránek a webových stránek společnosti Franklin Templeton na sociálních sítích, jako jsou Twitter a LinkedIn. Další informace naleznete v oddíle 9.

Jaká jsou Vaše práva?

Jednotlivci mají za určitých okolností ve vztahu k jejich osobním údajům následující práva:

 • Právo na přístup o osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na omezení použití osobních údajů
 • Právo požadovat vymazání osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost údajů (za určitých specifických okolností)
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud si – jako jednotlivec – přejete uplatnit tato práva, můžete si stáhnout Formulář žádosti o uplatnění práv jednotlivce, který je k dispozici na adrese www.franklintempletonglobal.com/zadost-o-udeleni-prav.pdf, nebo nás kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených v Příloze 1 tohoto Oznámení.

Stručný obsah každého práva a způsob, jakým můžete příslušné právo uplatnit, je uveden níže.

Pokud obdržíme žádost o uplatnění některého z těchto práv, poskytneme na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tato doba může být za určitých okolností prodloužena o další dva měsíce, například jsou-li žádosti komplikované nebo je-li žádostí více.

Informace budou poskytovány bezplatně, s výjimkou zjevně neopodstatněných nebo nepřiměřených žádostí, zejména kvůli jejich opakování. Za těchto okolností můžeme uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět. Veškeré poplatky Vám sdělíme ještě před projednáním žádosti.

Můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací, abychom před vyřízením žádosti ověřili Vaši totožnost. Jestliže tyto informace shledáme jako nedostatečné, vyhrazujeme si právo Vaši žádost zamítnout.

Pokud žádost nevyřídíme, budeme Vás o tom bezodkladně a do jednoho měsíce od obdržení žádosti informovat s uvedením našich důvodů pro nepřijetí požadovaných opatření.

Právo na přístup o osobním údajům

Jednotlivci mají právo, abychom jim potvrdili:

 • Jestli zpracováváme jejich osobní údaje
 • Určité specifické informace o zpracování

Jednotlivci mají také právo na přístup k osobním údajům a na poskytnutí jejich kopie.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Jednotlivci mají právo požádat, abychom omezili zpracování jejich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • Jednotlivec popírá přesnost osobních údajů. Omezení bude platit, dokud nepodnikneme kroky k ověření přesnosti osobních údajů;
 • Zpracování je protiprávní, ale jednotlivec odmítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho o omezení;
 • Osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale jednotlivec je stále požaduje v souvislosti s právním nárokem;
 • Jednotlivec uplatnil své právo vznést námitku proti zpracování. Omezení bude platit, dokud nepodnikneme kroky k ověření, zda máme přesvědčivé oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Pokud jsou osobní údaje využívány k zacílení marketingu na jednotlivce, mají jednotlivci právo kdykoli vznést proti tomu námitku.

Jednotlivec má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, i pokud je právní základ pro zpracování v našich oprávněných zájmech. V takovém případě budeme muset zastavit zpracování, dokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami jednotlivce, nebo případně, že musíme pokračovat ve zpracování pro prokázání, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se jednotlivec domnívá, že osobní údaje, které o něm uchováváme, jsou nepřesné, může požádat o jejich opravu. Rovněž může požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím písemného prohlášení.

Právo požadovat vymazání osobních údajů („právo být zapomenut“)

Jednotlivec také může požadovat vymazání svých osobních údajů, a to za určitých okolností zahrnujících následující případy (nejedná se o vyčerpávající seznam):

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • Zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán a neexistuje žádný další právní základ pro zpracování;
 • Jednotlivec uplatnil své právo vznést námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.

Existují také určité výjimky, kdy můžeme žádost o vymazání odmítnout, například pokud jsou osobní údaje vyžadovány pro dodržení právních povinností nebo pro prokázání, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Jestliže jednotlivec požádá o vymazání svých osobních údajů, může tak potenciálně dojít k odstranění záznamů, které držíme v jeho prospěch, například jeho přítomnost na seznamu potlačených e-mailových adres, a jestliže bude v budoucnosti chtít, abychom tyto osobní údaje drželi, bude nám je muset znovu poskytnout.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud se opíráme o právní základ v podobě souhlasu, nebo o to, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je jednotlivec smluvní stranou, a osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaným způsobem (např. elektronicky), má jednotlivec právo získat veškeré osobní údaje, které nám poskytl, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Dozorový úřad

Jednotlivec má také právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě Evropské unie, kde se obvykle dlouhodobě zdržuje, kde pracuje nebo kde došlo k údajnému porušení zákonů na ochranu osobních údajů.

Marketingová sdělení

Jestliže jste vlastníky účtu a/nebo investory, obchodním kontaktem, odběratelem nebo potenciálním klientem, na které se vztahuje toto Oznámení, budeme Vás informovat o podrobnostech k našim produktům a službám prostřednictvím e-mailu na základě informací, které jste nám poskytli. Pokud to vyžaduje nařízení a/nebo zákon, získáme řádný souhlas s použitím Vašich kontaktních údajů, a to včetně Vašich e-mailových adres. V každém případě můžete Vaše volby týkající se marketingových sdělení změnit tím, že nás kontaktujete.

Kromě toho se ujistíme, že jakákoli třetí strana, která nám pomáhá s prodejem našich produktů a služeb, nebo se kterou jsme uzavřeli dohody o společném prodeji, je smluvně vázána chránit důvěrnost Vašich osobních údajů a používat je pouze k poskytování předem domluvených služeb.

Mezinárodní přenosy a sdílení údajů

Mohou existovat případy, kdy příslušná společnost skupiny Franklin Templeton, která je správcem údajů podle Přílohy 1 tohoto Oznámení, bude společným správcem s jinou společností skupiny Franklin Templeton. Má-li druhá společnost skupiny Franklin Templeton sídlo mimo EHP, pak je správcem údajů odpovědným za reakce na žádosti o uplatnění Vašich práv příslušná společnost uvedená v Příloze 1 tohoto Oznámení. Každopádně veškeré stížnosti a žádosti o uplatnění Vašich práv by měly být adresovány Pověřenci pro ochranu osobních údajů (viz Příloha 1 tohoto Oznámení), který zajistí, aby se příslušný společný správce stížností nebo žádostí zabýval.

Vaše osobní údaje, na které se vztahuje toto Oznámení, můžeme také předávat a udržovat na serverech nebo v databázích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

Země, do kterých předáváme údaje mimo EHP, zahrnují: Austrálii, Bahamy, Bermudy, Brazílii, Britské Panenské ostrovy, Kanadu, Chile, Čínu, Kolumbii, Kajmanské ostrovy, Hongkong, Indii, Japonsko, Jižní Koreu, Malajsii, Mauricius, Mexiko, Singapur, Jihoafrickou republiku, Švýcarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké a Uruguay.

Úroveň zákonů na ochranu osobních údajů v některé z těchto zemí nemusí odpovídat úrovni zákonů ve Vaší zemi. Jestliže potřebujeme předat osobní údaje mimo EHP, podnikneme opatření pro zajištění ochrany a zabezpečení Vašich osobních údajů, jakmile opustí EHP, zejména použijeme standardní doložky Evropské unie o ochraně údajů, schválené Evropskou komisí a povolené podle Článku 46 v GDPR. Pokud byste chtěli získat podrobnosti o těchto bezpečnostních opatřeních, můžete o ně požádat Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kromě sdílení údajů s ostatními společnostmi skupiny a třetími stranami můžeme Vaše osobní údaje sdělit nebo předat potenciálnímu nebo skutečnému kupujícímu nebo příjemci, a to v případě, že společnost Franklin Templeton nebo její aktiva je/jsou sloučena nebo prodána nebo je prodej či převod zamýšlen.

Doby uchovávání

Vaše osobní údaje, na které se vztahuje toto Oznámení, budeme uchovávat dokud budou potřebné ke splnění účelů, pro které byly údaje shromážděny, a to v závislosti na právním základě, na němž byly tyto údaje získány, a/nebo jestliže nám dodatečné právní/regulační závazky ukládají, abychom osobní údaje uchovávali. Obecně to bude znamenat, že osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání našeho vztahu a:

 • po dobu vyžadovanou zákony a předpisy v oblasti daní, obchodních společností a finančních služeb; a
 • dokud je to nezbytné pro jednotlivce, aby proti nám mohli vznést požadavky, a pro nás, abychom se mohli bránit proti jakýmkoli právním nárokům. Obecně se bude jednat o součet délky vztahu a délky příslušné zákonné promlčecí lhůty podle příslušného zákona.

To se může lišit od jurisdikce k jurisdikci, avšak ve většině případů to bude doba trvání našeho vztahu a následně doba 10 let po jeho ukončení.

Jestliže jste investovali do Fondů se sídlem ve Velké Británii, uchováváme Vaše osobní údaje po dobu 6 let po ukončení vztahu. Jestliže jste investovali do Fondů se sídlem v Irsku, uchováváme Vaše osobní údaje po dobu 7 let po ukončení vztahu.

Za určitých okolností může být potřebné uchovávat údaje po delší dobu, například při právě probíhající korespondenci nebo existuje-li pokračující nárok nebo šetření.

Naše webové protokoly jsou uchovávány po dobu 60 dní pro podporu šetření a hlášení jakýchkoli pokusů o porušení bezpečnosti na Našich webových stránkách.

Důvěrnost a zabezpečení

Zavedli jsme přiměřená technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů před náhodnou ztrátou a neoprávněným přístupem, použitím, pozměněním nebo zveřejněním. Naši zaměstnanci jsou povinni dodržovat specifické postupy týkající se zachování důvěrnosti osobních údajů našich investorů. Kromě toho uplatňujeme fyzické, elektronické a procesní bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů, které zpracováváme. Tyto zahrnují průběžná hodnocení našich systémů, které obsahují informace o investorech, a provedení případných změn.

Pokud však jde o údaje přenášené prostřednictvím internetu, je internet otevřený systém a nemůžeme zajistit ani zaručit zabezpečení všech údajů, které jednotlivec zadává na Našich webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, nebo které jinak uchováváme, ačkoli Naše webové stránky používají bezpečný protokol přenosu souborů tam, kde je to vhodné.

Subjekty údajů – druhy a podrobnosti

Osobní údaje vlastníků účtu a investorů

Osobní údaje, které shromažďujeme o vlastnících účtu a investorech do fondů společnosti Franklin Templeton.

Vlastníci účtu a investoři zahrnují podílníky a akcionáře fondů, které provozujeme, spravujeme, a pro které zajišťujeme služby převodní agentury, registraci a jiné služby, nebo fondů, které distribuujeme.

Určité osobní údaje shromažďujeme na základě různých okolností, nejen od uvedených vlastníků a investorů do našich fondů, a to přímo od vlastníků účtu a investorů, prostřednictvím jejich odkazujícího odborného poradce, zprostředkovatele nebo banky nebo jiné firmy, nebo v případě zásady Poznej svého klienta ze seznamů třetích stran o Politicky exponovaných osobách, sankcích nebo jiných událostech souvisejících s naším dodržováním předpisů nebo s analýzami rizik.

Údaje můžeme shromažďovat prostřednictvím žádostí nebo jiných formulářů, písemnou nebo elektronickou formou.

Tyto osobní údaje zahrnují zejména následující údaje:

 • identifikační údaje a údaje, které používáme pro komunikaci s vlastníky účtu a investory, například jejich jméno, pozici, současnou a bývalou adresu (soukromou i pracovní), telefonní číslo (soukromé i pracovní), e-mailovou adresu, věk / datum narození, místo narození, národnost, pohlaví, rodinný stav a fotografii;
 • identifikační čísla poskytovaná vlastníky účtu a investory nebo třetími stranami, například rodné číslo, daňové identifikační číslo, číslo pasu nebo jiné identifikační číslo;
 • osobní bankovní a finanční informace, například číslo bankovního účtu, výše příjmu a (pro profesionální investory) číslo finanční licence;
 • informace o transakcích vlastníků účtu a investorů (požadované prostřednictvím Našich webových stránek nebo jiným způsobem) a historii účtu u naší společnosti nebo jiných společností, které jsou součástí skupiny Franklin Templeton, včetně volby investice, zůstatků na účtu, akciových pozic nebo počtu držených jednotek, poplatků za zpětný odkup a transakčních pokynů;
 • komunikaci s vlastníky účtu a investory nebo jejich dotazy ohledně jejich investic;
 • nahrávky telefonních hovorů;
 • údaje, které shromažďujeme v souladu se zásadou Poznej svého klienta. To může zahrnovat údaje, které budeme zpracovávat, abychom u vlastníka účtu nebo investora rozhodli o statusu Politicky exponované osoby, jestliže jsme získali jejich souhlas nebo jsme jinak oprávněni k použití těchto údajů podle příslušného zákona. Také to může zahrnovat údaje o odsouzení za trestné činy, jestliže jsme podle příslušného zákona oprávněni používat tyto údaje. Za určitých okolností budeme také požadovat informace o zdroji majetku ve vztahu k naší investici;
 • přihlašovací a podobné ověřovací údaje a informace o používání on-line přístupu k účtu všude tam, kde ho poskytujeme (na žádost vlastníka účtu nebo investora nebo jejich finančního poradce); a
 • další obecné informace, které o vlastnících účtu a investorech můžeme získat, například demografické údaje.

Jak osobní údaje vlastníků účtu a investorů používáme

Osobní údaje, které shromažďujeme o vlastnících účtu a investorech, používáme pro následující účely:

 • ověřování totožnosti, kontroly transakcí pro účely boje proti praní špinavých peněz (jak je vyžadováno čtvrtou směrnicí EU o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, která vstoupila v platnost 26. června 2017), pomoci při zamezení podvodům, financování terorismu, úplatkářství a korupci, a pomoci při odmítnutí poskytování služeb osobám, které mohou podléhat hospodářským nebo obchodním sankcím;
 • průběžné spravování jejich investic v příslušném fondu nebo na jakémkoli souvisejícím účtu (včetně reagování na jejich žádosti a provádění transakcí) a také umožnění jejich investičnímu poradci, obchodníkovi a zaměstnancům převodní agentury poskytovat služby související se správou účtu (včetně možnosti náhledu do investorova účtu);
 • interní analýzy a výzkumu, které nám pomohou zdokonalit naše služby poskytované vlastníkům účtu a investorům a lépe obsluhovat jejich účty;
 • výjimečného ostrého testování našich systémů pro co nejrychlejší interní vyřešení potíží, abychom byli schopni poskytovat vysoký standard služeb;
 • ochránění osobních údajů našich vlastníků účtu a investorů; a
 • poskytnutí vlastníkům účtů a investorům více možností nebo informací o produktech a službách, které by je mohly zajímat, a to se souhlasem vlastníků účtu nebo investorů (viz „Marketingová sdělení“ výše).

Naše zpracování osobních údajů vlastníků účtu a investorů stavíme na následujících právních základech:

 • plnění právního závazku, kterému podléháme, což může zahrnovat určitá právní nebo regulační zveřejnění a zvukové nahrávání služeb, které poskytujeme telefonicky;
 • plnění našich závazků vyplývajících z našich smluv s vlastníky účtu a investory;
 • plnění povinnosti ve veřejném zájmu, například když provádíme naše ověřovací procesy v souvislosti se zamezením podvodům, praní špinavých peněz, financování terorismu, úplatkářství a korupci, a abychom zabránili poskytnutí finančních a jiných služeb osobám, které mohou podléhat hospodářským nebo obchodním sankcím;
 • sledování našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran. Oprávněný zájem se použije pouze tehdy, když uvážíme, že náš zájem převažuje nad zájmy nebo právy vlastníka účtu nebo investora, které vyžadují ochranu jejich osobních údajů.

Rozhodli jsme, že mezi naše oprávněné zájmy patří:

  • Zlepšování a správa našich služeb poskytovaným vlastníkům účtu a investorům;
  • Naše dodržování našich regulačních požadavků a zlepšování celkové výkonnosti Fondů;
  • Provádění vnitřních auditů pro oprávněné účely řízení našeho podnikání;
  • Ostré testování, jak je popsáno výše, podle scénářů, ve kterých jsou vyžadována živá data, pro oprávněné účely zajištění odolnosti našich systémů a pokračování vysokého standardu služeb;
  • Sledování efektivity zasílání a zacílení personalizovaného marketingu na vlastníky účtu a investory pro oprávněné účely podpory našeho podnikání a naší značky;
  • Získávání odborného (včetně právního) poradenství a sledování a podávání zpráv o probíhajících právních sporech týkajících se vlastníků účtu a investorů, a to za účelem ochrany našeho podnikání a naší značky.

Pokud vlastník účtu nebo investor požaduje další informace týkající se našich oprávněných zájmů, které se týkají jeho osobních údajů, může se obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracováváme také osobní údaje, pro jejichž zpracování nám vlastník účtu nebo investor poskytl souhlas, jako například v případě určitých marketingových sdělení, a při použití údajů při rozhodování o statusu jednotlivce jako Politicky exponované osoby v souladu se zásadou Poznej svého klienta. V případě, že si vlastník účtu nebo investor přeje odvolat svůj souhlas, měl by kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jestliže vlastník účtu nebo investor za určitých okolností neposkytne osobní údaje, které jsou požadovány (například, abychom provedli kontroly proti praní špinavých peněz), nebudeme schopni poskytovat mu produkty a služby podle mezi námi uzavřené smlouvy nebo nemusíme být schopni dodržet naši právní povinnost. Ujasníme si, zda a kdy tato situace nastane, a jaké důsledky bude mít neposkytnutí údajů pro vlastníka účtu nebo investora.

Příjemci osobních údajů vlastníků účtu a investorů

Osobní údaje vlastníků účtu a investorů poskytneme těmto příjemcům:

 • našim přidruženým společnostem a subjektům skupiny Franklin Templeton uvedeným v Příloze 1, a to za účelem zpracování údajů pro výše uvedené účely; a
 • třetím stranám, které nám představily vlastníky účtu a investory, například poskytovatelům finančních služeb nabízejícím bankovní, svěřenecké a opatrovnické produkty a služby, a to za účelem zpracování údajů pro výše uvedené účely, včetně přístupu prostřednictvím našeho portálu;

Údaje externích ředitelů

Od našich externích ředitelů (mezi které patří pracovníci oprávnění podepisovat smlouvy a ostatní vedoucí pracovníci našich Fondů) shromažďujeme následující údaje:

 • Identifikační údaje, například jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 • Daňové identifikační číslo;
 • Pasové údaje;
 • Finanční informace, například zaplacené poplatky a podrobnosti o bankovním účtu;
 • Komunikaci zahrnující e-maily, telefonní hovory a dopisy.

Jak údaje shromažďované o našich externích ředitelích používáme

Osobní údaje, které shromažďujeme o externích ředitelích, používáme pro účely:

 • Řízení a plnění našich závazků vyplývajících z našich smluv s externími řediteli;
 • Dodržování veškerých našich smluvních, právních nebo regulačních povinností, a to včetně našich integračních procesů;
 • Řízení našeho podnikání a ostatních oprávněných obchodních účelů způsobem, který umožní plnění povinností našich externích ředitelů.

Naše zpracování osobních údajů externích ředitelů stavíme na následujících právních základech:

 • plnění našich závazků nebo uzavírání smluv s našimi externími řediteli;
 • plnění právního závazku, kterému podléháme, což může zahrnovat určitá právní nebo regulační zveřejnění;
 • plnění povinnosti ve veřejném zájmu, například když provádíme naše ověřovací procesy v souvislosti se zamezením podvodům, praní špinavých peněz, financování terorismu, úplatkářství a korupci, a abychom zabránili poskytnutí finančních a jiných služeb osobám, které mohou podléhat hospodářským nebo obchodním sankcím;
 • sledování našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran. Oprávněný zájem se použije pouze tehdy, když uvážíme, že náš zájem převažuje nad zájmy nebo právy externího ředitele, které vyžadují ochranu jeho osobních údajů.

Rozhodli jsme, že mezi naše oprávněné zájmy patří:

  • Zlepšování a správa našich služeb;
  • Naše dodržování našich regulačních požadavků;
  • Zlepšování celkové výkonnosti Fondů.

Pokud externí ředitel požaduje další informace týkající se našich oprávněných zájmů, které se týkají jeho osobních údajů, může se obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jestliže externí ředitel za určitých okolností neposkytne osobní údaje, které jsou požadovány (například, abychom provedli kontroly proti praní špinavých peněz), nebudeme schopni plnit naše závazky podle mezi námi uzavřené smlouvy nebo nemusíme být schopni dodržet právní povinnost. Ujasníme si, zda a kdy tato situace nastane, a jaké důsledky bude mít neposkytnutí údajů pro externího ředitele.

Příjemci osobních údajů o externích ředitelích

Osobní údaje externích ředitelů poskytneme těmto příjemcům:

 • našim přidruženým společnostem a subjektům skupiny Franklin Templeton uvedeným v Příloze 1, a to za účelem zpracování údajů pro výše uvedené účely; a
 • příslušným kategoriím třetích stran uvedeným v Příloze 2.

Údaje obchodních kontaktů

Od našich obchodních kontaktů a potenciálních klientů, například zástupců bank nebo finančních firem, odborných poradců a dodavatelů, shromažďujeme následující osobní údaje:

 • jméno, pracovní zařazení, povolání a kontaktní údaje včetně e-mailové adresy;
 • přihlašovací a podobné ověřovací údaje a informace o používání on-line přístupu k účtům našimi obchodními kontakty a potenciálními klienty všude tam, kde ho poskytujeme;
 • komunikaci s našimi obchodními kontakty a potenciálními klienty;
 • číslo finanční licence, číslo obchodníka a jméno obchodníka;

Jak údaje obchodních kontaktů používáme

Osobní údaje, které shromažďujeme o našich obchodních kontaktech, používáme pro následující účely:

 • komunikovat o službách, které nabízíme a poskytujeme společným klientům nebo investorům, jimž o nás naše obchodní kontakty řekly;
 • umožnit obchodním kontaktům využívat naše online služby;
 • zasílat marketingová sdělení o našich službách a produktech, o nichž se domníváme, že by mohly zajímat naše potenciální klienty nebo naše obchodní kontakty nebo naše společné klienty nebo investory, jimž o nás obchodní kontakty řekly;
 • zvát naše obchodní kontakty na události;
 • pro interní analýzy a výzkum, které nám pomohou zdokonalit naše služby;
 • komunikovat o zboží a službách, které získáváme od našich dodavatelů.

Naše zpracování osobních údajů stavíme na následujících právních základech:

 • plnění našich závazků vyplývajících z našich smluv s jinými firmami;
 • sledování našich oprávněných zájmů a zájmů třetích stran. Oprávněný zájem se použije pouze tehdy, když uvážíme, že náš zájem převažuje nad zájmy nebo právy obchodního kontaktu, které vyžadují ochranu jeho osobních údajů.

Rozhodli jsme, že mezi naše oprávněné zájmy patří:

  • Zlepšování a správa našich služeb;
  • Podpora našeho podnikání a značky;
  • Zlepšování celkové výkonnosti Fondů.
  • Provádění vnitřních auditů pro oprávněné účely řízení našeho podnikání;
  • Sledování efektivity zasílání a zacílení personalizovaného marketingu na obchodní kontakty pro oprávněné účely podpory našeho podnikání a naší značky;
  • Rozšiřování systémů řízení vztahů se zákazníky, aby usnadňovaly probíhající vztahy, a vytváření nových příležitostí pro podnikání.

Pokud obchodní kontakt nebo potenciální klient požaduje další informace týkající se našich oprávněných zájmů, které se týkají jeho osobních údajů, může se obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jestliže obchodní kontakt za určitých okolností neposkytne osobní údaje, které jsou požadovány (například, v souvislosti s našimi online službami), nebudeme schopni plnit naše závazky podle mezi námi uzavřené smlouvy nebo nemusíme být schopni umožnit mu využívání našich produktů a služeb. Ujasníme si, zda a kdy tato situace nastane, a jaké důsledky bude mít neposkytnutí údajů pro obchodní kontakt.

Příjemci údajů o obchodních kontaktech

Osobní údaje obchodních kontaktů nebo potenciálních klientů můžeme poskytnout těmto příjemcům:

 • našim přidruženým společnostem a subjektům skupiny Franklin Templeton uvedeným v Příloze 1, a to za účelem zpracování údajů pro výše uvedené účely; a
 • příslušným kategoriím třetích stran uvedeným v Příloze 2.

Shromažďování osobních údajů v souvislosti s používáním webu

Údaje, které shromažďujeme o uživatelích Našich webových stránek a sociálních sítí

Prostřednictvím Našich webových stránek a webových stránek společnosti Franklin Templeton na sociálních sítích, jako jsou Twitter a LinkedIn, shromažďujeme o uživatelích následující osobní údaje:

 • Údaje, které uživatelé poskytují při zadávání údajů na Našich webových stránkách, například při odesílání zprávy „Kontaktujte nás“ (například jméno, e-mailovou adresu, oslovení);
 • Údaje, které uživatelé poskytují prostřednictvím Našich webových stránek při přihlášení se k odběru e-mailových newsletterů, tiskových zpráv nebo jiných periodik (například jméno, e-mailovou adresu, oslovení, typ investora a zemi trvalého bydliště);
 • Údaje, které uživatelé poskytují při zveřejnění obsahu na sociálních sítích;
 • Údaje, které uživatelé poskytují na svých profilech na sociálních sítích;
 • Údaje, které uživatelé poskytují při odpovídání na průzkum nebo marketingové sdělení, například jejich názory na naše služby a údaje o sobě (například věkovou skupinu, využité služby, jak se o nás dozvěděli, jejich hodnocení našich služeb);
 • Údaje, které uživatelé poskytují prostřednictvím Našich webových stránek při registraci k online přístupu k účtu (například jméno, e-mailovou adresu, adresu, datum narození, jedinečná identifikační čísla (např. referenční číslo klienta, rodné číslo)). Poskytnutí těchto informací je volitelné. Pokud se však uživatel rozhodne tyto údaje neposkytnout, nemusí získat přístup k určitému obsahu nebo funkcím dostupným na Našich webových stránkách nebo jejich prostřednictvím;
 • Údaje zachycené v našich webových protokolech, například údaje o zařízení (např. značka a model zařízení, rozměry displeje), jedinečná identifikační čísla (např. IP adresu a ID zařízení) a údaje o prohlížeči (např. URL, typ prohlížeče, navštívené stránky, datum/čas přístupu);
 • Údaje zachycené našimi soubory cookie (viz oddíl „Soubory cookie, štítky a podobné technologie“ níže);
 • Údaje o inzerci (například velikost/typ reklamy, dojmy z reklamy, umístění/formát reklamy, údaje o ovlivnění reklamou);
 • Behaviorální údaje (například údaje o chování nebo předpokládaných zájmech jednotlivců, které jsou spojeny s těmito jednotlivci a mohou být využity k vytvoření uživatelského profilu); a/li>
 • Údaje, které uživatelé poskytují v souvislosti s nákupem položek z obchodů Našich webových stránek (například jméno, údaje o platební kartě, fakturační a dodací adresa a podrobnosti o nákupu).

Naše webové stránky a online služby jsou určeny osobám starším 18 let. Naše online služby nejsou určeny pro nezletilé do 18 let.

Jestliže uživatel webové stránky za určitých okolností neposkytne osobní údaje, které jsou požadovány (například, v souvislosti s našimi online službami), nebudeme schopni plnit naše závazky podle mezi námi uzavřené smlouvy nebo nemusíme být schopni umožnit mu využívání našich produktů a služeb. Ujasníme si, zda a kdy tato situace nastane, a jaké důsledky bude mít neposkytnutí údajů pro uživatele webové stránky.

Jak údaje uživatelů webu a sociálních sítí používáme

Osobní údaje, které shromažďujeme o uživatelích Našich webových stránek a jednotlivcích přistupujících na webové stránky společnosti Franklin Templeton na sociálních sítích, používáme pro účely:

 • personalizování jejich zkušenosti s Našimi webovými stránkami;
 • monitorování obsahu sociálních sítí za účelem řízení vztahů s našimi zákazníky a podpory našeho podnikání a značky;
 • předání odkazu na obsah a profil třetí strany příslušnému oddělení, jestliže na sociální síti existuje interakce mezi námi a uživatelem třetí strany, o které se domníváme, že bychom na ni měli reagovat;
 • poskytování produktů a služeb, o které uživatelé webu požádali;
 • spravování webových stránek, řešení případných stížností a poskytování zákaznické služby;
 • poskytování, webovým uživatelům a jednotlivcům přistupujícím na naše webové stránky na sociálních sítích, informací a nabídek o produktech nebo službách, které by je mohly zajímat (viz oddíl „Marketingová sdělení“ výše); a
 • provádění statistických a trendových analýz za účelem zlepšení uživatelských zkušeností s Našimi webovými stránkami a jejich výkonnosti.

Níže uvádíme údaje, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií sledování.

Naše zpracování osobních údajů stavíme na následujících právních základech:

 • souhlasu s případným přijímáním našich marketingových sdělení (viz oddíl o Marketingových sděleních). V případě, že si jednotlivec přeje odvolat svůj souhlas, měl by mít možnost „Odhlásit se z odběru“, nebo může kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • plnění našich závazků vyplývajících z našich smluv s uživateli, kteří kupují zboží a služby z našeho e-Shopu, nebo se online registrují, aby mohli přijímat naše služby nebo využívat naše online služby (v souladu s našimi samostatnými podmínkami poskytování služeb);
 • dodržování právních nebo regulačních požadavků; a
 • sledování našich oprávněných zájmů. Oprávněný zájem se použije pouze tehdy, když uvážíme, že náš zájem převažuje nad zájmy nebo právy uživatele webu nebo sociální sítě, které vyžadují ochranu jeho osobních údajů.

Rozhodli jsme, že mezi naše oprávněné zájmy patří:

  • Podpora našich produktů, služeb a Fondů prostřednictvím Našich webových stránek a ostatních sdělení;
  • Monitorování, vyšetřování a hlášení jakýchkoli pokusů o porušení bezpečnosti Našich webových stránek;
  • Zlepšování uživatelských zkušeností s Našimi webovými stránkami a jejich výkonnosti;
  • Plnění našich závazků vyplývajících z našich smluv s našimi uživateli;
  • Řízení našeho podnikání a značky pomocí kontroly našeho veřejného profilu a rychlého vyřizování stížností;
  • Zlepšování uživatelských zkušeností s Našimi webovými stránkami a jejich výkonnosti a bezpečnosti;
  • Zacílení personalizovaného marketingu na uživatele webu a sociálních sítí pro oprávněné účely podpory našeho podnikání a naší značky;

Pokud webový uživatel nebo jednotlivec přistupující na naše webové stránky na sociálních sítích požaduje další informace týkající se našich oprávněných zájmů, které se týkají jeho osobních údajů, může se obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Údaje z průzkumu: Občas můžeme uživatele požádat o zapojení do krátkého průzkumu, díky kterému můžeme Naše webové stránky vylepšovat. Údaje, které uživatelé poskytují při takových průzkumech, s nimi nebudou identifikovány, pokud k tomu nedají souhlas.

Příjemci údajů o uživatelích webu a sociálních sítí

Osobní údaje uživatelů webu a sociálních sítí můžeme poskytnout těmto příjemcům:

 • našim přidruženým společnostem a subjektům skupiny Franklin Templeton uvedeným v Příloze 1, a to za účelem zpracování údajů pro výše uvedené účely; a
 • příslušným kategoriím třetích stran uvedeným v Příloze 2.

Externí odkazy

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na online webové stránky nebo obsah řízený nebo spravovaný třetími stranami, nad kterým nemáme žádnou kontrolu. Pročtěte si zásady ochrany osobních údajů těchto sítí třetích stran a seznamte se s jejich postupy ochrany osobních údajů a možnostmi, které Vám tyto společnosti mohou nabízet ve vztahu k Vašim osobním údajům.

Soubory cookie, štítky a podobné technologie

Cookie je malý textový soubor, který obsahuje jedinečný identifikátor, a který webový server v okamžiku, kdy online síť navštívíte, odesílá do prohlížeče ve Vašem počítači, mobilním telefonu nebo jakémkoli jiném zařízení s podporou internetu. Soubory cookie a podobné technologie se často používají k bezproblémovému fungování webových stránek a ke shromažďování informací o Vašich preferencích při používání internetu. Všechny tyto technologie pro zjednodušení označujeme jako „soubory cookie“.

Některé části Našich webových stránek mohou obsahovat elektronické obrázky označované jako webové signály (známé také jako neviditelné soubory GIF, štítky nebo pixely), které nám umožňují počítat uživatele, kteří naše stránky navštívili. Webové signály shromažďují pouze omezené informace, například číslo souboru cookie, čas a datum zobrazení stránky a popis stránky, na které je webový signál umístěn. Můžeme využívat také webové signály umístěné inzerenty třetích stran. Tyto signály nenesou žádné informace, podle kterých by bylo možné Vás přímo identifikovat.

Jak soubory cookie používáme?

Soubory cookie a další technologie sledování používáme k přizpůsobení obsahu a inzerce, poskytování funkcí sociálních sítí a zjištění pohybu návštěvníků na Našich webových stránkách. Tyto informace používáme k rozhodování o možnostech vylepšení služeb, které Vám nabízíme.

Můžeme spolupracovat s níže uvedenými externími poskytovateli sledování a inzerce, aby naším jménem a pomocí souborů cookie sledovali a analyzovali Vaše používání Našich webových stránek. Tyto třetí strany shromažďují a sdílejí s námi údaje o návštěvách Našich webových stránek a měří, někdy korelací těchto údajů s jinými údaji (např. Vaší IP adresou), a zkoumají účinnost naší inzerce, sledují používání stránek, pomáhají nám zacílit naše doporučení a inzerci a sledují používání našich doporučení a inzerce.

Soubory cookie a jejich typy, které používáme

Další informace o souborech cookie a jejich typech, které používáme na našich webových stránkách, naleznete v seznamu souborů cookie, který je k dispozici na: www.franklintempletonglobal.com/privacy/cookie-register.

Chcete-li kopii tohoto seznamu nebo máte-li jakékoli konkrétní dotazy týkající se souborů cookie, které jsou umístěny na Našich webových stránkách, kontaktujte našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese uvedené v Příloze 1 tohoto Oznámení.

Další informace o souborech cookie, behaviorální inzerci a soukromí na internetu najdete na stránkách www.allaboutcookies.org nebo www.youronlinechoices.com.

Povolování a zakazování cookies

Možnost zapnout nebo vypnout soubory cookie si můžete zvolit v Centru nastavení cookies. Můžete si vybrat, které kategorie souborů cookie si přejete povolit

PART B: PŘÍLOHA 1 SPOLEČNOSTI SKUPINY FRANKLIN TEMPLETON A FONDY

Společnost Franklin Templeton a všechny společnosti její skupiny mají přístup k údajům o jednotlivcích, na které se vztahuje toto Oznámení. K příslušným údajům o investorech však mají přístup pouze odpovídající správci údajů. Fondy společnosti Franklin Templeton a jejich správcovské společnosti vystupují jako společný správce.

Nejvíce ovlivněné společnosti skupiny fondů jsou uvedeny níže. Úplný seznam naleznete na: franklintempletonglobal.com/privacy/fund-entities

Jak nás kontaktovat

Jestliže si jednotlivec přeje uplatnit svá práva jednotlivce nebo vznést jakékoli dotazy, obavy nebo stížnosti týkající se tohoto Oznámení nebo našich postupů při ochraně osobních údajů, může nás kontaktovat na příslušné adrese podle své země uvedené níže. Jednotlivec by měl obálku označit takto: „k rukám Pověřence pro ochranu osobních údajů“

Případně můžete našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) kontaktovat přímo na: Franklin Templeton International Services S.à r.l. 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg E-mailová adresa: DataProtectionOfficer@franklintempleton.com

Společnosti skupiny Franklin Templeton

RAKOUSKO: Franklin Templeton Austria GmbH Universitätsring 10 4th Floor, 1010 Vienna, Austria

BELGIE: Franklin Templeton International Services S.à r.l., Belgian Branch 28 avenue Marnix 1000 Brussels, Belgium

FRANCIE: Franklin Templeton France SA 20 Rue de la Paix 75002 Paris, France

NĚMECKO: Franklin Templeton Investment Services GmbH Franklin Templeton Investment Management Limited, German Branch Mainzer Landstr. 16 D-60325 Frankfurt am Main, Germany

MAĎARSKO: Franklin Templeton Magyarország Kft. 1051 Budapest Sas utca 10-12, Hungary

IRSKO: Franklin Floating Rate Fund Plc (FFRF) Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FTEMDOF) JPMorgan House International Financial Services Centre Dublin 1 Ireland Franklin Liberty Shares ICAV (irský ETF) 78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2 Ireland

ITÁLIE: Franklin Templeton International Services S.à r.l., Italian Branch C.so Italia, n.1 20122 Milano, Italy

LUCEMBURSKO: Franklin Templeton Management Luxembourg S.A. Franklin Templeton International Services S.à r.l. Franklin Templeton Investment Funds (FTIF) Franklin Templeton Series II Funds (FTSIIF) Franklin Templeton Sharia Funds (FTSF) Franklin Templeton Specialized Investment Funds (FTSIF) Franklin Templeton Opportunities Fund (FTOF) Franklin Templeton Private Real Estate Fund IIIB SCSP FTAIF-TSEMF V - Templeton Strategic Emerging Markets Fund V (private equity) 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg

NIZOZEMSKO: Franklin Templeton Investment Management Limited World Trade Center Amsterdam H-toren, 5e verdieping Zuidplein 36 1077 XV Amsterdam, Netherlands

POLSKO: Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. Rondo ONZ 1, 29th Floor 00-124 Warsaw, Poland

RUMUNSKO: Franklin Templeton Investment Management Ltd UK, Fondul Proprietatea Premium Point 78-80 Buzesti, 08th floor District 1, Bucharest, Romania

SLOVENSKO: Franklin Templeton Slovakia, s.r.o. Regus Business Centre Karadzicova 8/A 821 08 Bratislava, Slovakia

ŠPANĚLSKO: Franklin Templeton Investment Management Limited Calle Jose Ortega y Gasset, 29–5a planta 28006 Madrid, Spain

ŠVÉDSKO: Franklin Templeton Investment Management Limited Blasieholmsgatan 5 SE-111 48 Stockholm, Sweden

VELKÁ BRITÁNIE: Franklin Templeton Investment Management Limited Franklin Templeton Global Investors Limited Franklin Templeton Fund Management Limited Franklin Templeton Funds (OEIC) Templeton Emerging Markets Investment Trust (TEMIT) Cannon Place, 78 Cannon Street London EC4N 6HL, United Kingdom

Spojené státy americké: Templeton Growth Fund (TGF) Inc - Fund P.O. Box 33030 St. Petersburg Florida 33733-8030, USA Franklin Templeton Private Real Estate Fund, L.P (Series B/C) Franklin Templeton Private Real Estate Fund IIB, L.P. (TBC) Corporation Trust Center, 1 209 Orange Street, County of New Castle Wilmington Delaware 19801

PŘÍLOHA 2 TŘETÍ STRANY A OSTATNÍ KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

Vlastníci účtu a investořiObchodní kontakty a potenciální klientiExterní řediteléUživatelé webu a sociálních sítí
 • Správci
 • Dodavatelé bankovních aplikací
 • Poskytovatelé cloudových řešení
 • Kurýři
 • Soudy
 • >Uschovatelé
 • Dodavatelé archivace, uložení a skartace dokumentů
 • Poskytovatelé event managementu
 • Poskytovatelé finančních služeb
 • Investiční manažeři
 • Dodavatelé IT systémů
 • Strany zastupující vlastníka účtu nebo investora
 • Dodavatelé tiskových služeb
 • Odborní poradci, tj. auditoři a právníci
 • Regulátoři
 • Bezpečnostní a policejní orgány
 • Daňové úřady
 • Dodavatelé systémů pro zasílání obchodních zpráv
 • Převodní agentury
 • Správci
 • Služby správy aktiv
 • Bankovní platformy
 • Brokeři
 • Správci databáze obchodních kontaktů
 • Poskytovatelé cloudových řešení
 • Kurýři
 • Soudy
 • Uschovatelé
 • Obchodní platformy
 • Dodavatelé archivace, uložení a skartace dokumentů
 • Poskytovatelé event managementu
 • Dodavatelé IT systémů
 • Dodavatelé tiskových služeb
 • Odborní poradci, tj. auditoři a právníci
 • Regulátoři
 • Bezpečnostní a policejní orgány
 • Daňové úřady
 • Dodavatelé systémů pro zasílání obchodních zpráv
 • Převodní agentury
 • Správci
 • Služby správy aktiv
 • Bankovní platformy
 • Brokeři
 • Poskytovatelé cloudových řešení
 • Kurýři
 • Soudy
 • Uschovatelé
 • Obchodní platformy
 • Dodavatelé archivace, uložení a skartace dokumentů
 • Poskytovatelé event managementu
 • Dodavatelé IT systémů
 • Poskytovatelé mzdových služeb
 • Dodavatelé tiskových služeb
 • Odborní poradci, tj. auditoři a právníci
 • Regulátoři
 • Bezpečnostní a policejní orgány
 • Daňové úřady
 • Dodavatelé systémů pro zasílání obchodních zpráv
 • Převodní agentury
 • Dodavatelé systémů pro správu účtů
 • Správci databáze obchodních kontaktů
 • Provozovatelé sociálních sítí

Co tyto třetí strany vykonávají

Dodavatelé systémů pro správu účtů – Třetí strany poskytující jménem Franklin Templeton služby nebo správu databází obchodních kontaktů a nebo systémů zpracovávajících informace o účtech, například dodavatelé systémů podporujících Naše webové stránky.

Správci – Třetí strany zajišťující jménem Franklin Templeton nebo pro vlastníka účtu, investora nebo institucionálního klienta obsluhu nebo vedení účtů.

Služby správy aktiv – Třetí strany poskytující jménem Franklin Templeton nebo pro vlastníka účtu, investora a institucionální klienty administrativní a převodní služby nebo služby správy aktiv.

Dodavatelé bankovních aplikací – Třetí strany poskytující technické služby pro zpracování transakcí zadávaných investory nebo souvisejících se správou jejich investic, konkrétně pro bankovní systémy.

Bankovní platformy – Třetí strany poskytující jménem Franklin Templeton nebo pro vlastníka účtu, investora a institucionální klienty administrativní a převodní služby nebo služby správy aktiv.

Brokeři – Třetí strany zajišťující jménem Franklin Templeton nebo pro vlastníka účtu, investora nebo institucionálního klienta obsluhu nebo vedení účtů.

Správci databáze obchodních kontaktů – Třetí strany poskytující jménem Franklin Templeton služby nebo správu databází obchodních kontaktů a nebo systémů zpracovávajících informace o účtech, například dodavatelé systémů podporujících Naše webové stránky.

Poskytovatelé cloudových řešení – Třetí strany, které poskytují technické služby pro zpracování transakcí zadávaných investory nebo související s administrací jejich investic, konkrétně pro IT systémy. To také zahrnuje cloudová řešení, jako například překladatelské služby a vzdělávací řešení.

Kurýři – Třetí strany poskytující jménem Franklin Templeton kurýrní služby.

Soudy – Příslušné orgány konající na základě zákona, je-li to potřeba nebo pokud to považujeme za nezbytné.

Uschovatelé– Třetí strany zajišťující jménem Franklin Templeton nebo pro vlastníka účtu, investora nebo institucionálního klienta obsluhu nebo vedení účtů.

Obchodní platformy– Třetí strany zajišťující jménem Franklin Templeton nebo pro vlastníka účtu, investora nebo institucionálního klienta obsluhu nebo vedení účtů.

Dodavatelé archivace, uložení a skartace dokumentů – Třetí strany poskytující jménem Franklin Templeton archivaci dokumentů a služby úložiště.

Poskytovatelé event managementu – Třetí strany, které jménem Franklin Templeton plánují, organizují a usnadňují akce.

Poskytovatelé finančních služeb – Třetí strany, které společnosti Franklin Templeton představily vlastníky účtu a investory. Tito poskytovatelé služeb nabízejí bankovní, svěřenecké a opatrovnické produkty a služby, v souvislosti s kterými zpracovávají údaje, včetně přístupu prostřednictvím našeho portálu.

Investiční manažeři – Třetí strany zajišťující jménem Franklin Templeton nebo pro vlastníka účtu, investora nebo institucionálního klienta obsluhu nebo vedení účtů.

Dodavatelé IT systémů – Třetí strany, které poskytují technické služby pro zpracování transakcí zadávaných investory nebo související s administrací jejich investic, konkrétně pro IT systémy.

Strany zastupující vlastníka účtu nebo investora – Třetí strany zastupující vlastníka účtu nebo investora (například během právního řízení);

Poskytovatelé mzdových služeb – Třetí strany, které jménem Franklin Templeton poskytují služby ve prospěch externích ředitelů.

Dodavatelé tiskových služeb – Třetí strany, které poskytují technické služby pro zpracování transakcí zadávaných investory nebo související s administrací jejich investic, konkrétně pro tiskové služby.

Odborní poradci, tj. auditoři a právníci – Třetí strany poskytující služby společnostem skupiny Franklin Templeton, například jejich odborní poradci (např. auditoři a právníci).

Regulátoři – Příslušné orgány konající na základě zákona, je-li to potřeba nebo pokud to považujeme za nezbytné.

Bezpečnostní a policejní orgány – Příslušné orgány konající na základě zákona, je-li to potřeba nebo pokud to považujeme za nezbytné.

Provozovatelé sociálních sítí – Provozovatelé sociálních sítí podporující webové stránky společnosti Franklin Templeton, například Twitter a LinkedIn.

Daňové úřady – Příslušné orgány konající na základě zákona, je-li to potřeba nebo pokud to považujeme za nezbytné.

Dodavatelé systémů pro zasílání obchodních zpráv – Třetí strany, které provozují systémy důležité pro provádění transakcí vlastníků účtu, investorů nebo institucionálních klientů.

Převodní agentury – Třetí strany zajišťující jménem Franklin Templeton nebo pro vlastníka účtu, investora nebo institucionálního klienta obsluhu nebo vedení účtů.